Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

Deklaracja dostępności (www.mopslipno.pl)

Data publikacji: 2020-03-13

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mopslipno.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-14 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-13 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Rutkowski , mops@umlipno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 287 20 67 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie , ul. Włocławska 16a , 87-600 Lipno Do budynku prowadzi 5 wejść: 2 wejścia od ul. Włocławskiej i 3 wejścia od ul. Wspólnej - od ulicy Wspólnej po kolei znajdują się wejścia : do stołówki, do kuchni oraz do kasy (wszystkie wejścia od ul. Wspólnej z 10 schodami). - od ulicy Włocławskiej z prawej strony wejście do działu świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz z lewej strony z 3 schodami wejście do budynku pomocy społecznej z sekretariatem, dyrekcją i administracji ośrodka. Brak podjazdów dla wózków. (z wyjątkiem budynku do działu świadczeń rodzinnych i wychowawczych) Sekretariat znajduje się z lewej strony po wejściu do budynku pomocy społecznej. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku działu świadczeń rodzinnych i wychowawczych (od ulicy Włocławskiej) Do części korytarza z budynku pomocy społecznej prowadzą 2 schody. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynkach ośrodka nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Otwórz deklarację dostępności strony www.mopslipno.pl