Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

2019-11-04

Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lipnie , w związku z realizacją
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Miasto Lipno jest realizatorem programu w zakresie Modułu I i Modułu II polegających na:

Moduł I – świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego
do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Moduł II – świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych,
w ramach pobytu całodobowego:
a) w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,
b) w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

Do Programu zostanie zakwalifikowanych 10 osób – mieszkańców Gminy Miasta Lipna w tym:
- 5 dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami, o których mowa wyżej.
- 5 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Opieka wytchnieniowa przyznawana będzie na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, poprzez wydanie decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Udział w Programie jest bezpłatny.

Komplet dokumentów tj. wniosek, kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby będącej pod opieką beneficjenta programu oraz kartę oceny stanu pacjenta wg skali Barthel, wypełnioną przez lekarza specjalistę wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.
Wnioski można składać do dnia 5 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Miasta Lipna do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie , ul. Włocławska 16 a ; tel. 54 287 20 67 oraz składania wniosków wraz z załącznikami o świadczenie opieki wytchnieniowej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Dołączona galeria:

Opieka wytchnieniowa - plakat (1)


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

    przejdź do góry...

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. ul. Włocławska 16a, 87-600 Lipno, tel.(54)287-20-67, faks(54)287-20-67

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji